שישי

 
Omry Peled  
 
יולי 15, 2016  
   

אלי באימון הסאפ בשבוע שעבר :)

תודה ענקית לעדי אדרי על התמונה

WOD

Max reps shoulder press, 135 lb.
Max reps L-pull-up
Max reps shoulder press, 115 lb.
Max reps strict pull-up
Max reps shoulder press, 95 lb.
Max reps chest-to-bar pull-up
Max reps shoulder press, 65 lb.
Max reps pull-up

Rest at least 2 minutes between exercises. Post total reps completed to comments.

StrongmanWOD (10+11)

4 Attempts, go all out in each one!!!

3 snatchs  (L)

24m suitcase carry

3 snatchs  (R)

24m suitcase carry

3 cleans (L)

24m front rack carry

3 cleans (R)

24m front rack carry

*use a DB @AHAP

Endurance

for time:

100 box jumps

200m run

200 double unders

200m run

100 Burpees